Dr. Burak Büyüktürk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Dr. Burak Büyüktürk (Bundan sonra kısaca “Klinik” olarak anılacaktır.) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Klinik tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Klinik tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri/ilgili kişiler, Klinik tarafından kişisel verileri işlenmekte olan http://drburakbuyukturk.com internet sitesini ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dr. Burak Büyüktürk tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için info@drburakbuyukturk.com e-posta adresi üzerinden Klinik İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Klinik , kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Klinik, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Klinik tarafından işlenmektedir.

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

·     Adı

·     Soyadı

Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

·      Telefon Numarası

·      E-Posta Adresi

Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Verileriniz  internet sitesinde yer alan iletişim formları  aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri

 

 

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·      IP Adresi

·      İnternet Sitesini Ziyaret Süresi

·      Zorunlu Çerezler

İnternet Sitesinin Temel İşlevinin Yerine Getirilmesi ve İşlevselliğinin Arttırılması,  Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması,  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 

Verileriniz elektronik formlar ve internet sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgiler

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

·      Soru/Talep/Şikayet Konusu

Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz Klinik tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki danışmanlık hizmeti alma amacıyla hukuk büroları, mali müşavirler ve diğer danışmanlar ile, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren firma ve kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.)  http://drburakbuyukturk.com web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Klinik’e daha önce bildirilen Klinik’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Klinik’e ait info@drburakbuyukturk.com irtibat adresine veya aşağıda belirtilen Teşvikiye Mh. Hakkı Yeten Cd. Vital Fulya Plaza No: 23/17 Şişli-İstanbul adresine iletmeniz durumunda Klinik, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Dr. Burak Büyüktürk, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

Veri Sorumlusu         : Dr. Burak Büyüktürk

Adres                         : Teşvikiye Mh. Hakkı Yeten Cd. Vital Fulya Plaza No: 23/17 Şişli-İstanbul

Telefon                       : ‎0 (212) 230 30 70

Profile Picture
Dr. Burak Büyüktürk Aesthetic Destistry & Orthodontist
×
Hi there 👋
How can I help you?